Skip to content

Serieuze Sh*t

Beleidsplan en reglementen

Statuut van studentenvertegenwoordiger

Overeenkomstig artikel 2 van het Studentenparticipatiereglement kunnen gemandateerde studentenvertegenwoordigers gebruik maken van de volgende individuele onderwijs- en examenmaatregelen:

 • De student kan beperkt gewettigd afwezig zijn voor onderwijsactiviteiten met
  verplichte aanwezigheid.
 • De student heeft toestemming om het lokaal (vroeger) te verlaten of laattijdig toe
  te komen omwille van activiteiten in kader van het statuut.
 • De student krijgt de mogelijkheid om, na overleg met het betrokken
  onderwijzend personeel, de deadline voor taken te verplaatsen.
 • De student krijgt de mogelijkheid tot het verplaatsen van examens binnen de
  examenperiode. De student is zelf verantwoordelijk voor het tijdig aanvragen
  van de verplaatsing conform de richtlijnen en deadline die vóór elke
  examenperiode aan de studenten wordt meegedeeld.

Het statuut van studentenvertegenwoordiger is een van de faciliteiten die HOGENT voorziet om studentenvertegenwoordigers in de uitoefening van hun mandaat zo veel mogelijk te ondersteunen. Als je hierover vragen zou hebben, kan je steeds bij de participatiecoaches of bij jouw studiebegeleid(st)er terecht.

Heb je een vraag of een goed idee? Laat het ons weten!

Play Video