Skip to content

Het ABC van Revolte

HOGENT en Revolte streven ernaar om hun studenten zoveel mogelijk te betrekken bij alle mogelijke advies- en bestuursorganen. Hoewel studentenparticipatie meer is dan de vooropgestelde structuren, is er nood aan een organisatiemodel om de studenten formeel te betrekken bij de besluitvorming.

In een notendop:

Algemene Studentenraad (ASR)

De Algemene Studentenraad is het epicentrum en het gezicht van participatie en inspraak voor studenten. Deze telt zo’n 20 leden en komt minstens vijf keer per jaar samen.

Elk jaar vinden er verkiezingen plaats per departement om 8 studentenvertegenwoordigers te verkiezen. Van deze 8 studentenvertegenwoordigers worden er 2 stuvers lid van de Algemene Studentenraad.

Het dagelijks bestuur is de locomotief van de ASR. Dit bestuur garandeert de interne werking, behartigt actuele dossiers en ontwikkelt mee de inhoudelijke visie op lange termijn. De leden van het dagelijks bestuur zijn de voorzitter, de ondervoorzitter en de secretaris van de ASR.

Bestuurscollege

Het bestuurscollege bestuurt kort gezegd de hogeschool. Het beschikt daartoe over alle bevoegdheden, die niet uitdrukkelijk aan een ander bestuursorgaan zijn toegekend. Het bestaat uit de voorzitter van de raad van toezicht, de algemeen directeur en leden aangeduid door de raad van toezicht. In het bestuurscollege zetelt één student. Die wordt voorgedragen door de studentenraad uit de drie studenten in de raad van toezicht. De student ontvangt voor de voorbereiding en het bijwonen van het bestuurscollege een zitpenning.

Bouwcommissie

De Bouwcommissie behandelt dossiers rond nieuwe gebouwen, verbouwingen, reglementering voor parkeren, mobiliteit, fietsenstallingen enz. Dossiers van de Bouwcommissie hebben een grote impact op studenten: gebouwen, infrastructuur, parkeerplaatsen, het nieuwe sportcomplex… Om te kunnen wegen op de besluitvorming is het belangrijk dat studenten hier vertegenwoordigd zijn.

De studentenraad vaardigt twee studenten af. Die bereiden de vergaderingen voor, wonen ze bij en geven feedback aan de algemene vergadering van de studentenraad. De studentenvertegenwoordigers in de Bouwcommissie worden gekozen door de Algemene Studentenraad.

Curriculumcommissie (CC)

De curriculumcommissie behandelt alle zaken die te maken hebben met je opleiding. Curriculumwijzigingen, aanpassingen van de lessenroosters, samenstellen van de ECTS-fiches … Meer info nodig? Mail naar revolte@hogent.be.

Departementale Studentenraad (DSR)

Niet te verwarren met de departementsraad. De Departementale Studentenraad bestaat alleen uit studenten. Zij zijn het aanspreekpunt in jouw departement. Heb jij een idee voor jouw departement? Dan werken ze graag samen. Jaarlijks organiseren de Departementale Studentenraden verkiezingen. Zo worden er 8 studentenvertegenwoordigers per departement verkozen. Zij mogen daarna een jaar lang de stem van de studenten uit dat departement vertegenwoordigen. De DSR komt maandelijks samen, met uitzondering van vakanties. 

Departementsraad

Niet te verwarren met de departementale studentenraad. De departementsraad bestaat uit studenten- en personeelsvertegenwoordigers en behandelt, logischerwijs, de zaken die te maken hebben met jouw departement.

Om deel uit te maken van de departementsraad kan je je elke twee jaar kandidaat stellen om verkozen te worden. Meer info kan je vragen via revolte@hogent.be.

Extern

GASt

De Gentse Associatie Studentenraad (GASt) is de studentenvertegenwoordiging in de associatie Universiteit Gent. Deze associatie bestaat uit afvaardiging vanuit HOGENT, UGent, Arteveldehogeschool en Howest.  De denktank, over de verschillende instellingen heen, dient als reflectiekamer om aan visieverbreding te doen. De studentenvertegenwoordigers in GASt worden gekozen door de Algemene Studentenraad.

StuGent

Studentenoverleg Gent (StuGent) is een overlegplatform tussen het stadsbestuur, de studentenvertegenwoordigers en de studentenvoorzieningen van de Universiteit Gent en de hogescholen. Het doel is de integratie van studenten in de stad Gent bevorderen en hen een stem geven in het beleid. Talrijke initiatieven bewijzen dat er in dit overleg niet alleen gepraat wordt. Kot@gent, tumult.fm, Student en Mobiliteit en het doopdecreet. StuGent is uitgegroeid tot een creatief en dynamisch orgaan. Er worden talrijke initiatieven opgezet, studenten vinden er een klankbord en het stadsbestuur kan er terugkoppelen naar zijn studenten. De studentenvertegenwoordigers in StuGent worden gekozen door de Algemene Studentenraad.

VVS

De Vlaamse Vereniging voor Studenten (VVS) verenigt de verschillende studentenraden in Vlaanderen en Brussel en ondersteunt ze als deel van hun werking. Bovendien onderhoudt VVS nauwe contacten met beleidsmakers op overheidsniveau. De studentenvertegenwoordigers in VVS worden gekozen door de Algemene Studentenraad.

Kiescomité

Dit comité staat in voor de organisatie van de studentenverkiezingen. In deze raad zetelen ook twee vertegenwoordigers van studenten. De studenten bewaken hier vooral het volgen van alle reglementeringen, maar ook hoe alles praktisch verloopt. De studentenvertegenwoordigers in het kiescomité worden gekozen door de Algemene Studentenraad.

Kiesbureau

Het kiesbureau behandelt de beroepen tegen de verkiezingsuitslag. Ook hier zetelt een student, weliswaar als waarnemer. De waarnemende student wordt vooraf aangeduid door de Algemene Studentenraad.

Mobiliteitsraad

Deze raad is het officieel adviesorgaan van het bestuur dat een bedrijfsvervoerplan voorbereid. Er wordt gezocht naar transparante maatregelen voor fietsgebruik, openbaar vervoer, dienstverplaatsingen en autogebruik. Daarbij wordt rekening gehouden met verschillende categorieën: personeel, studenten, externe partners, leveranciers, hulpdiensten.

Duurzame mobiliteit gaat over de uitdaging een evenwicht te bereiken tussen bereikbaarheid, economie, leefmilieu en klimaat. Het thema kent veel raakvlakken met ruimtelijke ordening, milieu en economie. Hier zetelen ook studentenvertegenwoordigers in. De stuvers in de mobiliteitsraad worden gekozen door de Algemene Studentenraad.

Onderwijsraad

Dit adviesorgaan heeft een beleidsvoorbereidende, ondersteunende en coördinerende opdracht voor alles wat met onderwijs verband houdt. De onderwijsraad behandelt alle dossiers inzake:

  • onderwijs- en examenregeling
  • studiegelden
  • academische kalenders
  • kwaliteit
  • procedures
  • internationalisering
  • studentenaangelegenheden
  • bibliotheken

De studentenvertegenwoordigers in de Onderwijsraad worden gekozen door de Algemene Studentenraad.

Praesessenoverleg

Geregeld vindt er overleg plaats tussen de praesessen van de door HOGENT erkende verenigingen. Dit overleg zorgt voor een efficiënte werking van de verenigingen en een terugkoppeling naar elkaar.

Raad van toezicht

De raad van toezicht houdt toezicht op het vervullen van de zending van de hogeschool door het bestuurscollege. Het staat het bestuurscollege met raad terzijde.

De raad van toezicht is samengesteld uit een bestuurlijke geleding, personeel en studenten. Er zitten drie studenten in, verkozen voor twee jaar. Deze studenten ontvangen voor de voorbereiding en het bijwonen van de vergaderingen een zitpenning.

Stuvoraad

De Stuvoraad is een formeel adviesorgaan voor het beleid van dienst studentenvoorzieningen. De Stuvoraad stelt een beleidsplan en een jaar- en meerjarenbegroting op voor de werking en organisatie van studentenvoorzieningen. De raad formuleert adviezen rond voeding, huisvesting, sociale, medische en psychologische dienstverlening, vervoer en studentenwerking. In de Stuvoraad zitten naast personeelsleden ook studenten. De Stuvoraad komt minstens vier keer per jaar samen.

Om deel uit te maken van de Stuvoraad, kan je je elke twee jaar kandidaat stellen om verkozen te worden. Meer info via revolte@hogent.be.

Heb je een vraag of een goed idee? Laat het ons weten!

Play Video