Podcast Rondomrond – Aflevering 3

Student zijn is veel meer dan alleen studeren: studentenactiviteiten, studentenverenigingen, hobby’s, engagement binnen een studentenraad… Het maakt allemaal deel uit van het studentenleven!

Maar voor sommige studenten ziet het studentenleven er iets anders uit: ze combineren hun studies met het ouderschap, een eigen huishouden, zorg voor geliefden… In de derde podcastaflevering van rondomrond praten we met Sigrid, moeder van drie kinderen, en Kris, die zijn studies en zijn engagement in de studentenraad combineert met de zorg voor zijn ouders.

 
Music by
 • Intro:  A New Chapter van aimless [x Rajstar]
 • Jingles: 9 a.m ft Idealism van Lucid Green
Meer info

Indien je na het beluisteren van de podcast nood hebt aan een vertrouwelijk gesprek, kan je terecht bij:

 
Over rondomrond

Rondomrond is een in-house podcastproject waarmee de studentenraad studenten een hart onder de riem wil steken en taboes wil doorbreken. Via deze podcast willen we studenten op een leuke manier laten connecteren met andere studenten. Want dat is de kern van “rondomrond”: wij brengen verhalen voor studenten door studenten, vanuit hun eigen beleving van de coronaperiode. De thema’s in de podcast zijn dan ook onlosmakelijk verbonden met studentenwelzijn.

Revolte kiest per podcastaflevering enkele studenten uit die hun verhaal komen vertellen. Luister jij ook?

Extra informatie nodig?

1. Algemeen

Er wordt aangeraden dat u de algemene voorwaarden aandachtig doorneemt vooraleer u de podcasts beluistert. Deze voorwaarden bepalen namelijk hoe u de podcasts al dan niet mag gebruiken.

1.1 Voorwerp van de algemene voorwaarden

De algemene voorwaarden hebben de gepubliceerde podcasts van Revolte en hun inhoud als voorwerp. De inhoud van de podcasts omvat geluidsfragmenten, muziek en andere content.

1.2 Producent en uitgever van de podcasts

De podcasts worden geproduceerd en gepubliceerd door Revolte Studentenraad (hierna: Revolte) met adres te Valentin Vaerwyckweg 1, 9000 Gent. Vragen, bemerkingen en klachten kunt u steeds doorsturen naar revolte@hogent.be.

1.3 Toekomstige aanpassingen

Deze voorwaarden worden beïnvloed door continue juridische en maatschappelijke ontwikkelingen. Daarom kunnen deze voorwaarden op elk moment worden aangepast. De aangepaste voorwaarden worden geüpdatet via de website van Revolte en zijn vanaf het moment dat ze gepubliceerd worden van kracht. De datum van de algemene voorwaarden kan u steeds op het einde van de algemene voorwaarden terugvinden.

2. Rechten

De podcasts en hun inhoud zijn beschermd onder de relevante regelgeving (auteursrechten, merkenrechten etc.). De rechten zijn eigendom van Revolte of van derde partijen, waaronder de licentiegevers.

3. Toegang en gebruik van de podcasts

3.1 Toegang

De podcasts en hun inhoud zijn gratis en publiek toegankelijk via de website van Revolte.

3.2 Gebruik

Persoonlijk, niet-commercieel gebruik van de podcasts (bv. de podcasts beluisteren in de privésfeer) is toegelaten op voorwaarde dat u deze algemene voorwaarden en de relevante regelgeving naleeft.

U kan op uw eigen website een hyperlink naar de podcasts, zoals gepubliceerd op de Revolte-website, voorzien. Het is echter niet toegestaan om de podcasts te downloaden en te herpubliceren, te framen, te bewerken of ander materiaal eraan toe te voegen.

3.3 Hergebruik

Hergebruik van de podcasts en hun inhoud kan enkel met toestemming van Revolte of wanneer het hergebruik onder een uitzondering van de wetgeving rond intellectuele eigendomsrechten valt. Hierbij maakt het niet uit of het hergebruik al dan niet voor commerciële doeleinden is.

Onder bepaalde cumulatieve voorwaarden kan u, in het geval u (in eigen naam of in naam van een organisatie of vereniging) deelnam of een bijdrage leverde aan een podcastaflevering, een fragment van de relevante podcastaflevering hergebruiken voor niet-commerciële doeleinden. De algemene voorwaarden en de relevante regelgeving blijven onverminderd van toepassing:

 • Het betreft een gepubliceerd fragment van enkel uw eigen bijdrage, eventueel met tussenkomsten van de Revolte-host/interviewer en andere deelnemers aan hetzelfde gesprek;
 • Er zit geen muziek verwerkt in het fragment;
 • U mag het fragment niet gebruiken voor doelstellingen die in strijd zijn met de democratische beginselen en de fundamentele rechten en vrijheden zoals vervat in de Grondwet en het Europees Verdrag tot bescherming van de Rechten van de Mens en de Fundamentele Vrijheden (EVRM), de strafwet en andere toepasselijke wetgeving;
 • U mag het fragment niet gebruiken voor doelstellingen die de wetgeving of de rechten van Revolte of derden schaden;
 • U mag het fragment niet gebruiken voor doelstellingen die Revolte of HOGENT kunnen schaden;
 • U moet de context en de kernboodschap van de podcastaflevering behouden;
 • Wanneer u een fragment van uw eigen bijdrage selecteert, moet dit beschouwd worden als een op zichzelf staand element. Dit fragment mag niet verder gemonteerd worden;
 • U vermeldt steeds de originele locatie van de podcastaflevering op de website van Revolte bij het fragment van uw eigen bijdrage.

Onverminderd bovenstaande uitzondering, kan Revolte steeds beslissen om het hergebruik bij deelname of eigen bijdrage aan een podcastaflevering te verbieden.

Revolte heeft altijd het recht om de podcasts en hun inhoud te laten verwijderen op uw website.

4. Inzendingen

4.1 Voorwaarden

U heeft de mogelijkheid om eigen bijdragen, zoals audio-opnames en muziek, in te zenden om te laten monteren in een podcastaflevering. Vermeld bij uw inzending duidelijk uw volledige naam en uw contactgegevens, zodat wij u kunnen bereiken. Deze gegevens worden niet zonder uw toestemming opgenomen in de podcastaflevering.

Uw bijdrage aan een podcastaflevering mag alleen geoorloofde en niet-commerciële berichten en informatie bevatten. Ze moet ook relevant zijn voor de podcastaflevering waaraan u deelneemt. Revolte controleert de bijdragen alvorens ze eventueel gemonteerd worden in een podcastaflevering.

Revolte zal uw bijdrage weigeren:

 • als ze in strijd is met de democratische beginselen en de fundamentele rechten en vrijheden zoals vervat in de Grondwet en het Europees Verdrag tot bescherming van de Rechten van de Mens en de Fundamentele Vrijheden (EVRM), de strafwet en andere toepasselijke wetgeving;
 • als ze kwetsend, beledigend of bedreigend is of op enige wijze tot doel heeft een persoon of een groep van personen te schaden;
 • als ze juridisch of maatschappelijk ongepast wordt bevonden.

Zonder de kernboodschap in uw bijdrage teniet te doen, kan Revolte uw bijdrage inkorten of aanpassen om operationele of redactionele redenen. Revolte heeft het recht om ongewenste woorden of uitdrukkingen te vervangen door een bieptoon of ander geluid.

Revolte is niet verplicht om een ingezonden bijdrage te monteren in een podcastaflevering. Een ingezonden bijdrage kan zonder kennisgeving geweigerd worden.

4.Rechten

Wanneer u een bijdrage inzendt, bent u zelf verantwoordelijk voor de inhoud van de bijdrage en voor eventuele inbreuken op rechten van derden, zoals intellectuele eigendomsrechten. Het is onmogelijk voor Revolte om alle bijdragen voor een podcastaflevering te onderzoeken op hun naleving van rechten van derden. Daarom blijft Revolte door u gevrijwaard van aanspraken van derden. Wanneer u een bijdrage inzendt, gaat u er uitdrukkelijk mee akkoord om Revolte of HOGENT schadeloos te stellen en te vrijwaren voor en tegen alle schadevergoedingen die zouden voortvloeien uit een vordering tegen Revolte of tegen HOGENT omwille van een door u ingezonden bijdrage.

Als u achteraf een inbreuk vaststelt, gelieve onverwijld een mail te sturen naar revolte@hogent.be, zodat de bewuste bijdrage verwijderd kan worden.

Revolte heeft het onbeperkte recht om uw bijdrage geheel of gedeeltelijk te gebruiken en te exploiteren. Hiervoor kan u geen aanspraak maken op een vergoeding. Ook het stopzetten van het gebruik van uw bijdrage kan geen aanleiding geven tot enige vergoeding.

5Aansprakelijkheid

5.1 Klachten

Klachten over de podcasts en hun inhoud kan u sturen naar revolte@hogent.be.

5.Verantwoordelijkheid

Revolte streeft naar de hoogste kwaliteit bij het maken van podcastafleveringen. Indien u, na zorgvuldige eindredactie, op enige manier zou lijden onder de publicatie van de podcasts, kan Revolte niet aansprakelijk gesteld worden voor mogelijke schade.

Revolte is niet aansprakelijk voor storingen of technische fouten in de publicatie van de podcasts. Op bepaalde momenten kan Revolte zonder voorafgaande kennisgeving de podcastafleveringen optimaliseren of stopzetten. Indien een of meer podcastaflevering tijdelijk of definitief niet toegankelijk zijn, hebt u geen recht op een schadeloosstelling of andere compensatie.

Revolte is niet verantwoordelijk voor de inhoud of de activiteiten op andere fora die de podcastafleveringen van Revolte bespreken.

Opgemaakt op 25 maart 2021.

Requirements as regards the contributions

The term ‘contributions’ is defined as the input of the interviewees and the music of singer-songwriters, bands and musicians.

Revolte aims to deliver podcasts that meet a high quality standard. The podcasts are open to everyone who wants to make a constructive contribution. Every contribution is thoroughly examined by the editorial team.

Contributions will not be accepted if one of the following circumstances apply:

 • The contribution is extremist, pornographic, racist, sexist or insulting;
 • The contribution contains defamatory of uncontrollable accusations or allegations;
 • The contribution contains abusive language, hate speech or an aggressive tone of voice;
 • The contribution is not legally or socially deemed appropriate;
 • The contribution contains false information.

The contributions need to have a personal, non-commercial message and need to be relevant for the respective podcast episode. Moreover, arguments need to be well-founded.

The editorial team of Revolte can deny a contribution without further notice if the contribution doesn’t meet the abovementioned requirements. The editorial team of Revolte can intervene when certain persons or groups of persons monopolize the debate.

Editing

The editorial team has the right shorten or adapt contributions for operational or editorial reasons. However, the original message of the contribution cannot be changed.

The editorial team uses filters (e.g. beep tone) to remove undesirable words or expressions.

In certain cases, Revolte has the right to anonymize a contribution if this is desirable. This can be done at the request of the contributor or in case the contribution contains sensitive information.

Before the podcast is put online, the editors share their final product with the different contributors in order to make some last changes. At this stage, the contributors need to consent to the distribution of the podcast.

DSR GO5 zoekt M/V/X die niet op hun mond gevallen zijn

Heb je een grote mond en wil je die ongestraft en nuttig gebruiken in dienst van jouw medestudent? Dan ben jij de persoon die we zoeken!

We zijn op zoek naar mensen die ons team van studentenvertegenwoordigers willen versterken.

 

Jouw profiel

 • Je bent niet bang om jouw mening te zeggen;
 • Je bent geëngageerd, sociaal en praktisch ingesteld;
 • Je bent iemand met een hoekje af.

 

Aanbod

Ongeacht wie je bent, word je opgenomen in een dynamisch team met gelijkgestemde zielen.

 • Je kan steeds rekenen op de hulp van jouw collega’s bij uitdagende projecten;
 • Je krijgt verantwoordelijkheid en kan doorgroeien;
 • Je leert om oplossingsgericht te werk te gaan en doet zo (levens)ervaring op;
 • Je krijgt inzicht in de werking van HOGENT.

 

DSR GO5?!

De departementale studentenraad van de graduaatsopleidingen (GO5), kortom DSR GO5, is onderdeel van Revolte, de studentenraad van HOGENT.

Wat we doen, kan je terugvinden in de verslagen van onze vergaderingen.

Wat hebben we al gerealiseerd?

 • Naar aanleiding van onze eerste enquête bekijken we op dit moment hoe we tegemoet kunnen komen aan jouw bezorgdheden omtrent opleidingskwaliteit en mentaal welzijn;
 • Op basis van de tweede enquête verdedigen we jouw stem inzake de toekomst van de graduaatsopleidingen.

Check zeker ook eens wie jouw collega’s worden via deze link.

 

Is deze job je op het lijf geschreven? Stel je dan nu kandidaat! Een cv is helemaal niet nodig.

Bij vragen over de studentenraad, kan je steeds een mail sturen naar go5.revolte@hogent.be.

Maak kennis met het team van Revolte

Nu we het nieuw academiejaar starten, is het team van Revolte helemaal klaar om erin te vliegen! Met een aantal nieuwe gezichten erbij kijken we ernaar uit om jullie te mogen verwelkomen op de campus. Ken jij alle voorzitters en ondervoorzitters al?

Herfstvakantie?!

Ieder jaar bekijken HOGENT en Revolte Studentenraad hoe de academische kalenders verbeterd kunnen worden. De nieuwe kalenders worden in het eerste semester van het academiejaar herzien en, in samenwerking met de Onderwijsraad, worden de nodige aanpassingen doorgevoerd.

Ook in het eerste semester van dit jaar zijn we actief aan de slag gegaan om te kijken wat er nog beter kan. Op die manier willen we studentvriendelijk onderwijs incorporeren in onze academische kalenders.

Voorgaande academische kalenders

Zoals de student aan HOGENT reeds heeft kunnen opmerken, voorzien de academische kalenders geen tussenreces (lees: vakantie) in het eerste semester om op adem te komen. Naast het feit dat een dergelijk tussenreces een voordeel kan zijn op mentaal vlak, is het ook een interessant moment om zich voor te bereiden op de examens, lessen in te halen, boeken in orde te brengen, etc.

Om na te gaan wat de meningen van de studenten waren rond een mogelijke herfstvakantie, heeft Revolte de HOGENT-studenten bevraagd.

Wat was het idee?

Het idee was om een herfstvakantie toe te voegen aan de academische kalenders vanaf academiejaar 2021-2022.

Aangezien de academische kalenders jaarlijks door Revolte worden goedgekeurd, achtten we het niet onbelangrijk om heel breed te luisteren naar wat HOGENT-studenten van dit voorstel vonden.

Wat moest er gebeuren bij toevoeging van een herfstvakantie?

Om een herfstvakantie te kunnen toevoegen aan de kalender van volgend academiejaar, speelden enkele wijzigingen een rol voor de huidige academische kalender.

Wat waren deze concrete wijzigingen?

Huidige (e.v.) academische kalender Wijziging
Zomerreces:

Do 05/07/2021 – Woe 22/08/2021

De zomervakantie start op Do 01/07/2021. Er is dus een verschuiving, maar het aantal van  7 weken zomervakantie wordt behouden.
Tweede zit (lees: herexamens):

Ma 23/08/2021 – Vrij 17/09/2021

De tweede zit wordt verminderd met 2 examendagen: Do 19/08/2021 – Ma 13/09/2021
Onthaalweek:

Ma 20/09/2021 –  Vrij 25/09/2021

De onthaalweek wordt ingekort naar 4 dagen en, door de voorgaande wijzigingen, wordt er een week gewonnen. De onthaalweek kan dan starten op Di 14/09/2021 – Vrij 17/09/2021.

Naar aanleiding van de bovenstaande verschuivingen in de academische kalender van 2020-2021, kon men een week vrijmaken om de onthaalweek van volgend academiejaar een week vroeger te laten starten. Dit impliceerde dat de lesweek ook een week vroeger kon starten, namelijk op 20/09/2021. Alle wijzigingen zouden worden doorgevoerd zonder het aantal zomerweken in de huidige kalender in te korten. Vanaf 2021-2022, echter, zou het aantal zomerweken ingekort worden naar zes weken. De laatste week van de zomervakantie zou vanaf dan gerecupereerd worden als herfstvakantie.

Wat waren in dat geval dan de toekomstige vakantiemomenten?

 • 3 dagen in november: collectief vastgelegd op 3, 4 en 5 november (herfstvakantie), want 1 en 2 november zijn de verlofdagen Allerheiligen en Allerzielen;
 • 2 weken kerstvakantie;
 • 5 dagen (1 week) intersemestriële vakantie in februari;
 • 2 weken paasvakantie;
 • 6 weken aaneensluitende zomervakantie in de periode juli-augustus.

De onderstaande video geeft hier meer uitleg over:

De academische kalenders kan je via de volgende pdf’s consulteren:

Wat is er nu beslist? Komt er een herfstvakantie? 

Revolte heeft, onder impuls van de WG Onderwijs,  hiervoor een bevraging georganiseerd en heeft dit in een dossier gegoten. Via dit document kunnen jullie alle stappen, de meningen van de studenten van de verschillende departementen en de genomen beslissingen nalezen.  

Na het volgen van de verschillende procedures voor de herziening van de academische kalender is er definitief besloten dat er volgend academiejaar 2021 – 2022 geen herfstvakantie in onze academische kalenders zal komen. HOGENT heeft beslist om eerst een breed onderzoek te doen naar de wensen van alle HOGENTenaren, met referentie naar het dossier Herfstvakantie van Revolte. Op basis van dat onderzoek zal er voor de komende jaren gekeken worden of er al dan niet een herfstvakantie ingevoerd wordt.  

Of de stem van de student tegen dan ongewijzigd zal blijven, gaan we volgend jaar te weten komen. Wil je nu al je academische kalender van volgend academiejaar inkijken? Dan kan dat via deze link 

Heb je nog vragen over het dossier Herfstvakantie? Stuur gerust een mail naar onderwijs.revolte@hogent.be .  

Podcast Rondomrond – Aflevering 2

In deze tweede podcast staat liefde centraal. Verwacht je echter niet aan een late Valentijnsaflevering. We hebben het over de grote koepel waaronder alle vormen van liefde vallen

Naar aanleiding van de Internationale Dag tegen Holebi- en Transfobie op 17 mei interviewen we Daria, een studente logopedie aan HOGENT. Zij vertelt ons meer over haar ervaringen met liefde in de LGBTQI+-community. Onze tweede gast, Liam, gaat dieper in op het kotleven tijdens corona en de hechte vriendschappen die hierdoor ontstaan zijn. Wederom zal Mo, onze huisdichteres, een zelfgemaakt gedicht voorlezen.

Music by
 • Intro:  A New Chapter van aimless [x Rajstar]
 • Jingles: 9 a.m ft Idealism van Lucid Green
Meer info

Indien je na het beluisteren van de podcast nood hebt aan een vertrouwelijk gesprek, kan je terecht bij:

Over rondomrond

Rondomrond is een in-house podcastproject waarmee de studentenraad studenten een hart onder de riem wil steken en taboes wil doorbreken. Via deze podcast willen we studenten op een leuke manier laten connecteren met andere studenten. Want dat is de kern van “rondomrond”: wij brengen verhalen voor studenten door studenten, vanuit hun eigen beleving van de coronaperiode. De thema’s in de podcast zijn dan ook onlosmakelijk verbonden met studentenwelzijn.

Revolte kiest per podcastaflevering enkele studenten uit die hun verhaal komen vertellen. Luister jij ook?

Extra informatie nodig?

1. Algemeen

Er wordt aangeraden dat u de algemene voorwaarden aandachtig doorneemt vooraleer u de podcasts beluistert. Deze voorwaarden bepalen namelijk hoe u de podcasts al dan niet mag gebruiken. 

1.1 Voorwerp van de algemene voorwaarden 

De algemene voorwaarden hebben de gepubliceerde podcasts van Revolte en hun inhoud als voorwerpDe inhoud van de podcasts omvat geluidsfragmenten, muziek en andere content. 

1.2 Producent en uitgever van de podcasts 

De podcasts worden geproduceerd en gepubliceerdoor Revolte Studentenraad (hierna: Revolte) met adres te Valentin Vaerwyckweg 1, 9000 Gent. Vragen, bemerkingen en klachten kunt u steeds doorsturen naarrevolte@hogent.be. 

1.3 Toekomstige aanpassingen 

Deze voorwaarden worden beïnvloed door continue juridische en maatschappelijke ontwikkelingen. Daarom kunnen deze voorwaarden op elk moment worden aangepast. De aangepaste voorwaarden worden geüpdatet via de website van Revolte en zijn vanaf het moment dat ze gepubliceerd worden van kracht. De datum van de algemene voorwaarden kan u steeds op het einde van de algemene voorwaarden terugvinden 

2. Rechten

De podcasts en hun inhoud zijn beschermd onder de relevante regelgeving (auteursrechten, merkenrechten etc.). De rechten zijn eigendom van Revolte of van derde partijen, waaronder de licentiegevers. 

3. Toegang en gebruik van de podcasts 

3.1 Toegang 

De podcasts en hun inhoud zijn gratis en publiek toegankelijk via de website van Revolte.  

3.2 Gebruik 

Persoonlijk, niet-commercieel gebruik van de podcasts (bv. de podcasts beluisteren in de privésfeer) is toegelaten op voorwaarde dat u deze algemene voorwaarden en de relevante regelgeving naleeft.  

U kan op uw eigen website een hyperlink naar de podcasts, zoals gepubliceerd op de Revolte-website, voorzienHet is echter niet toegestaan om de podcasts te downloaden en te herpubliceren, te framen, te bewerken of ander materiaal eraan toe te voegen. 

3.3 Hergebruik 

Hergebruik van de podcasts en hun inhoud kan enkel met toestemming van Revolte of wanneer het hergebruik onder een uitzondering van de wetgeving rond intellectuele eigendomsrechten valt. Hierbij maakt het niet uit of het hergebruik al dan niet voor commerciële doeleinden is. 

Onder bepaalde cumulatieve voorwaarden kan u, in het geval u (in eigen naam of in naam van een organisatie of vereniging) deelnam of een bijdrage leverde aan een podcastaflevering, een fragment van de relevante podcastaflevering hergebruiken voor niet-commerciële doeleindenDe algemene voorwaarden en de relevante regelgeving blijven onverminderd van toepassing:  

 • Het betreft een gepubliceerd fragment van enkel uw eigen bijdrage, eventueel met tussenkomsten van de Revolte-host/interviewer en andere deelnemers aan hetzelfde gesprek; 
 • Er zit geen muziek verwerkt in het fragment; 
 • U mag het fragment niet gebruiken voor doelstellingen die in strijd zijn met de democratische beginselen en de fundamentele rechten en vrijheden zoals vervat in de Grondwet en het Europees Verdrag tot bescherming van de Rechten van de Mens en de Fundamentele Vrijheden (EVRM), de strafwet en andere toepasselijke wetgeving; 
 • U mag het fragment niet gebruiken voor doelstellingen die de wetgeving of de rechten van Revolte of derden schaden; 
 • U mag het fragment niet gebruiken voor doelstellingen die Revolte of HOGENT kunnen schaden; 
 • U moet de context en de kernboodschap van de podcastaflevering behouden; 
 • Wanneer u een fragment van uw eigen bijdrage selecteert, moet dit beschouwd worden als een op zichzelf staand element. Dit fragment mag niet verder gemonteerd worden; 
 • U vermeldt steeds de originele locatie van de podcastaflevering op de website van Revolte bij het fragment van uw eigen bijdrage.  

Onverminderd bovenstaande uitzondering, kan Revolte steeds beslissen om het hergebruik bij deelname of eigen bijdrage aan een podcastaflevering te verbieden. 

Revolte heeft altijd het recht om de podcasts en hun inhoud te laten verwijderen op uw website. 

4. Inzendingen

4.1 Voorwaarden 

U heeft de mogelijkheid om eigen bijdragenzoals audio-opnames en muziek, in te zenden om te laten monteren in een podcastaflevering. Vermeld bij uw inzending duidelijk uw volledige naam en uw contactgegevens, zodat wij u kunnen bereiken. Deze gegevens worden niet zonder uw toestemming opgenomen in de podcastaflevering. 

Uw bijdrage aan een podcastaflevering mag alleen geoorloofde en niet-commerciële berichten en informatie bevatten. Ze moet ook relevant zijn voor de podcastaflevering waaraan u deelneemt. Revolte controleert de bijdragen alvorens ze eventueel gemonteerd worden in een podcastaflevering 

Revolte zal uw bijdrage weigeren: 

 • als ze in strijd is met de democratische beginselen en de fundamentele rechten en vrijheden zoals vervat in de Grondwet en het Europees Verdrag tot bescherming van de Rechten van de Mens en de Fundamentele Vrijheden (EVRM), de strafwet en andere toepasselijke wetgeving; 
 • als ze kwetsend, beledigend of bedreigend is of op enige wijze tot doel heeft een persoon of een groep van personen te schaden;  
 • als ze juridisch of maatschappelijk ongepast wordt bevonden. 

Zonder de kernboodschap in uw bijdrage teniet te doen, kan Revolte uw bijdrage inkorten of aanpassen om operationele of redactionele redenen. Revolte heeft het recht om ongewenste woorden of uitdrukkingen te vervangen door een bieptoon of ander geluid. 

Revolte is niet verplicht om een ingezonden bijdrage te monteren in een podcastaflevering. Een ingezonden bijdrage kan zonder kennisgeving geweigerd worden.  

4.Rechten 

Wanneer u een bijdrage inzendtbent u zelf verantwoordelijk voor de inhoud van de bijdrage en voor eventuele inbreuken op rechten van derden, zoals intellectuele eigendomsrechten. Het is onmogelijk voor Revolte om alle bijdragen voor een podcastaflevering te onderzoeken op hun naleving van rechten van derden. Daarom blijft Revolte door u gevrijwaard van aanspraken van derden. Wanneer u een bijdrage inzendt, gaat u er uitdrukkelijk mee akkoord om Revolte of HOGENT schadeloos te stellen en te vrijwaren voor en tegen alle schadevergoedingen die zouden voortvloeien uit een vordering tegen Revolte of tegen HOGENT omwille van een door u ingezonden bijdrage.  

Als u achteraf een inbreuk vaststelt, gelieve onverwijld een mail te sturen naar revolte@hogent.be, zodat de bewuste bijdrage verwijderd kan worden. 

Revolte heeft het onbeperkte recht om uw bijdrage geheel of gedeeltelijk te gebruiken en te exploiteren. Hiervoor kan u geen aanspraak maken op een vergoeding.Ook het stopzetten van het gebruik van uw bijdrage kan geen aanleiding geven tot enige vergoeding.  

 

5Aansprakelijkheid

5.1 Klachten 

Klachten over de podcasts en hun inhoud kan u sturen naarrevolte@hogent.be. 

5.Verantwoordelijkheid 

Revolte streeft naar de hoogste kwaliteit bij het maken van podcastafleveringenIndien u, na zorgvuldige eindredactie, op enige manier zou lijden onder de publicatie van de podcasts, kan Revolte niet aansprakelijk gesteld worden voor mogelijke schade. 

Revolte is niet aansprakelijk voor storingen of technische fouten in de publicatie van de podcasts. Op bepaalde momenten kan Revolte zonder voorafgaande kennisgeving de podcastafleveringen optimaliseren of stopzetten. Indien een of meer podcastaflevering tijdelijk of definitief niet toegankelijk zijn, hebt u geen recht op een schadeloosstelling of andere compensatie. 

Revolte is niet verantwoordelijk voor de inhoud of de activiteiten op andere fora die de podcastafleveringen van Revolte bespreken. 

 

 

Opgemaakt op 25 maart 2021. 

Requirements as regards the contributions  

The term ‘contributions is defined as the input of the interviewees and the music of singer-songwriters, bands and musicians. 

Revolte aims to deliver podcasts that meet a high quality standard. The podcasts are open to everyone who wants to make a constructive contribution. Every contribution is thoroughly examined by the editorial team. 

Contributions will not be accepted if one of the following circumstances apply: 

 • The contribution is extremist, pornographic, racist, sexist or insulting; 
 • The contribution contains defamatory of uncontrollable accusations or allegations; 
 • The contribution contains abusive languagehate speech or an aggressive tone of voice; 
 • The contribution is not legally or socially deemed appropriate; 
 • The contribution contains false information. 

The contributions need to have a personal, non-commercial message and need to be relevant for the respective podcast episode. Moreover, arguments need to be well-founded. 

The editorial team of Revolte can deny a contribution without further notice if the contribution doesn’t meet the abovementioned requirements. The editorial team of Revolte can intervene when certain persons or groups of persons monopolize the debate. 

Editing 

The editorial team has the right shorten or adapt contributions for operational or editorial reasons. However, the original message of the contribution cannot be changed. 

The editorial team uses filters (e.g. beep tone) to remove undesirable words or expressions. 

In certain cases, Revolte has the right to anonymize a contribution if this is desirable. This can be done at the request of the contributor or in case the contribution contains sensitive information.  

Before the podcast is put online, the editors share their final product with the different contributors in order to make some last changes. At this stage, the contributors need to consent to the distribution of the podcast. 

Podcast Rondomrond – Aflevering 1

De eerste podcast draait om kunst: kunst in alle maten en vormen, als verwerking en als troost.

We interviewen twee studenten van HOGENT: Louise en Rami. Louise is studente ergotherapie en Rami is een internationale student die aan het KASK studeert. Tussendoor wordt de podcast opgevrolijkt door een gedicht van Mo. Ontdek hoe deze studenten dankzij kunst moeilijke periodes overbrugd hebben!

Music by
 • Intro:  A New Chapter van aimless [x Rajstar]
 • Jingles: 9 a.m ft Idealism van Lucid Green
Kunst Louise

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Meer info

Indien je na het beluisteren van de podcast nood hebt aan een vertrouwelijk gesprek, kan je terecht bij:

Over rondomrond

Rondomrond is een in-house podcastproject waarmee de studentenraad studenten een hart onder de riem wil steken en taboes wil doorbreken. Via deze podcast willen we studenten op een leuke manier laten connecteren met andere studenten. Want dat is de kern van “rondomrond”: wij brengen verhalen voor studenten door studenten, vanuit hun eigen beleving van de coronaperiode. De thema’s in de podcast zijn dan ook onlosmakelijk verbonden met studentenwelzijn.

Revolte kiest per podcastaflevering enkele studenten uit die hun verhaal komen vertellen. Luister jij ook?

Extra informatie nodig?

1. Algemeen

Er wordt aangeraden dat u de algemene voorwaarden aandachtig doorneemt vooraleer u de podcasts beluistert. Deze voorwaarden bepalen namelijk hoe u de podcasts al dan niet mag gebruiken. 

1.1 Voorwerp van de algemene voorwaarden 

De algemene voorwaarden hebben de gepubliceerde podcasts van Revolte en hun inhoud als voorwerpDe inhoud van de podcasts omvat geluidsfragmenten, muziek en andere content. 

1.2 Producent en uitgever van de podcasts 

De podcasts worden geproduceerd en gepubliceerdoor Revolte Studentenraad (hierna: Revolte) met adres te Valentin Vaerwyckweg 1, 9000 Gent. Vragen, bemerkingen en klachten kunt u steeds doorsturen naarrevolte@hogent.be. 

1.3 Toekomstige aanpassingen 

Deze voorwaarden worden beïnvloed door continue juridische en maatschappelijke ontwikkelingen. Daarom kunnen deze voorwaarden op elk moment worden aangepast. De aangepaste voorwaarden worden geüpdatet via de website van Revolte en zijn vanaf het moment dat ze gepubliceerd worden van kracht. De datum van de algemene voorwaarden kan u steeds op het einde van de algemene voorwaarden terugvinden 

2. Rechten

De podcasts en hun inhoud zijn beschermd onder de relevante regelgeving (auteursrechten, merkenrechten etc.). De rechten zijn eigendom van Revolte of van derde partijen, waaronder de licentiegevers. 

3. Toegang en gebruik van de podcasts 

3.1 Toegang 

De podcasts en hun inhoud zijn gratis en publiek toegankelijk via de website van Revolte.  

3.2 Gebruik 

Persoonlijk, niet-commercieel gebruik van de podcasts (bv. de podcasts beluisteren in de privésfeer) is toegelaten op voorwaarde dat u deze algemene voorwaarden en de relevante regelgeving naleeft.  

U kan op uw eigen website een hyperlink naar de podcasts, zoals gepubliceerd op de Revolte-website, voorzienHet is echter niet toegestaan om de podcasts te downloaden en te herpubliceren, te framen, te bewerken of ander materiaal eraan toe te voegen. 

3.3 Hergebruik 

Hergebruik van de podcasts en hun inhoud kan enkel met toestemming van Revolte of wanneer het hergebruik onder een uitzondering van de wetgeving rond intellectuele eigendomsrechten valt. Hierbij maakt het niet uit of het hergebruik al dan niet voor commerciële doeleinden is. 

Onder bepaalde cumulatieve voorwaarden kan u, in het geval u (in eigen naam of in naam van een organisatie of vereniging) deelnam of een bijdrage leverde aan een podcastaflevering, een fragment van de relevante podcastaflevering hergebruiken voor niet-commerciële doeleindenDe algemene voorwaarden en de relevante regelgeving blijven onverminderd van toepassing:  

 • Het betreft een gepubliceerd fragment van enkel uw eigen bijdrage, eventueel met tussenkomsten van de Revolte-host/interviewer en andere deelnemers aan hetzelfde gesprek; 
 • Er zit geen muziek verwerkt in het fragment; 
 • U mag het fragment niet gebruiken voor doelstellingen die in strijd zijn met de democratische beginselen en de fundamentele rechten en vrijheden zoals vervat in de Grondwet en het Europees Verdrag tot bescherming van de Rechten van de Mens en de Fundamentele Vrijheden (EVRM), de strafwet en andere toepasselijke wetgeving; 
 • U mag het fragment niet gebruiken voor doelstellingen die de wetgeving of de rechten van Revolte of derden schaden; 
 • U mag het fragment niet gebruiken voor doelstellingen die Revolte of HOGENT kunnen schaden; 
 • U moet de context en de kernboodschap van de podcastaflevering behouden; 
 • Wanneer u een fragment van uw eigen bijdrage selecteert, moet dit beschouwd worden als een op zichzelf staand element. Dit fragment mag niet verder gemonteerd worden; 
 • U vermeldt steeds de originele locatie van de podcastaflevering op de website van Revolte bij het fragment van uw eigen bijdrage.  

Onverminderd bovenstaande uitzondering, kan Revolte steeds beslissen om het hergebruik bij deelname of eigen bijdrage aan een podcastaflevering te verbieden. 

Revolte heeft altijd het recht om de podcasts en hun inhoud te laten verwijderen op uw website. 

4. Inzendingen

4.1 Voorwaarden 

U heeft de mogelijkheid om eigen bijdragenzoals audio-opnames en muziek, in te zenden om te laten monteren in een podcastaflevering. Vermeld bij uw inzending duidelijk uw volledige naam en uw contactgegevens, zodat wij u kunnen bereiken. Deze gegevens worden niet zonder uw toestemming opgenomen in de podcastaflevering. 

Uw bijdrage aan een podcastaflevering mag alleen geoorloofde en niet-commerciële berichten en informatie bevatten. Ze moet ook relevant zijn voor de podcastaflevering waaraan u deelneemt. Revolte controleert de bijdragen alvorens ze eventueel gemonteerd worden in een podcastaflevering 

Revolte zal uw bijdrage weigeren: 

 • als ze in strijd is met de democratische beginselen en de fundamentele rechten en vrijheden zoals vervat in de Grondwet en het Europees Verdrag tot bescherming van de Rechten van de Mens en de Fundamentele Vrijheden (EVRM), de strafwet en andere toepasselijke wetgeving; 
 • als ze kwetsend, beledigend of bedreigend is of op enige wijze tot doel heeft een persoon of een groep van personen te schaden;  
 • als ze juridisch of maatschappelijk ongepast wordt bevonden. 

Zonder de kernboodschap in uw bijdrage teniet te doen, kan Revolte uw bijdrage inkorten of aanpassen om operationele of redactionele redenen. Revolte heeft het recht om ongewenste woorden of uitdrukkingen te vervangen door een bieptoon of ander geluid. 

Revolte is niet verplicht om een ingezonden bijdrage te monteren in een podcastaflevering. Een ingezonden bijdrage kan zonder kennisgeving geweigerd worden.  

4.Rechten 

Wanneer u een bijdrage inzendtbent u zelf verantwoordelijk voor de inhoud van de bijdrage en voor eventuele inbreuken op rechten van derden, zoals intellectuele eigendomsrechten. Het is onmogelijk voor Revolte om alle bijdragen voor een podcastaflevering te onderzoeken op hun naleving van rechten van derden. Daarom blijft Revolte door u gevrijwaard van aanspraken van derden. Wanneer u een bijdrage inzendt, gaat u er uitdrukkelijk mee akkoord om Revolte of HOGENT schadeloos te stellen en te vrijwaren voor en tegen alle schadevergoedingen die zouden voortvloeien uit een vordering tegen Revolte of tegen HOGENT omwille van een door u ingezonden bijdrage.  

Als u achteraf een inbreuk vaststelt, gelieve onverwijld een mail te sturen naar revolte@hogent.be, zodat de bewuste bijdrage verwijderd kan worden. 

Revolte heeft het onbeperkte recht om uw bijdrage geheel of gedeeltelijk te gebruiken en te exploiteren. Hiervoor kan u geen aanspraak maken op een vergoeding.Ook het stopzetten van het gebruik van uw bijdrage kan geen aanleiding geven tot enige vergoeding.  

 

5Aansprakelijkheid

5.1 Klachten 

Klachten over de podcasts en hun inhoud kan u sturen naarrevolte@hogent.be. 

5.Verantwoordelijkheid 

Revolte streeft naar de hoogste kwaliteit bij het maken van podcastafleveringenIndien u, na zorgvuldige eindredactie, op enige manier zou lijden onder de publicatie van de podcasts, kan Revolte niet aansprakelijk gesteld worden voor mogelijke schade. 

Revolte is niet aansprakelijk voor storingen of technische fouten in de publicatie van de podcasts. Op bepaalde momenten kan Revolte zonder voorafgaande kennisgeving de podcastafleveringen optimaliseren of stopzetten. Indien een of meer podcastaflevering tijdelijk of definitief niet toegankelijk zijn, hebt u geen recht op een schadeloosstelling of andere compensatie. 

Revolte is niet verantwoordelijk voor de inhoud of de activiteiten op andere fora die de podcastafleveringen van Revolte bespreken. 

 

 

Opgemaakt op 25 maart 2021. 

Requirements as regards the contributions  

The term ‘contributions is defined as the input of the interviewees and the music of singer-songwriters, bands and musicians. 

Revolte aims to deliver podcasts that meet a high quality standard. The podcasts are open to everyone who wants to make a constructive contribution. Every contribution is thoroughly examined by the editorial team. 

Contributions will not be accepted if one of the following circumstances apply: 

 • The contribution is extremist, pornographic, racist, sexist or insulting; 
 • The contribution contains defamatory of uncontrollable accusations or allegations; 
 • The contribution contains abusive languagehate speech or an aggressive tone of voice; 
 • The contribution is not legally or socially deemed appropriate; 
 • The contribution contains false information. 

The contributions need to have a personal, non-commercial message and need to be relevant for the respective podcast episode. Moreover, arguments need to be well-founded. 

The editorial team of Revolte can deny a contribution without further notice if the contribution doesn’t meet the abovementioned requirements. The editorial team of Revolte can intervene when certain persons or groups of persons monopolize the debate. 

Editing 

The editorial team has the right shorten or adapt contributions for operational or editorial reasons. However, the original message of the contribution cannot be changed. 

The editorial team uses filters (e.g. beep tone) to remove undesirable words or expressions. 

In certain cases, Revolte has the right to anonymize a contribution if this is desirable. This can be done at the request of the contributor or in case the contribution contains sensitive information.  

Before the podcast is put online, the editors share their final product with the different contributors in order to make some last changes. At this stage, the contributors need to consent to the distribution of the podcast. 

Vrijwilligerswerking vaccinatiecentrum

De studentenclubs en Revolte helpen mee in het vaccinatiecentrum van Flanders Expo. Dit doen we om nog eens buiten te komen, elkaar nog eens te zien, nuttig bezig te zijn, clubs in een goed daglicht te zetten en om ons steentje bij te dragen opdat we sneller naar het normaal leven kunnen terugkeren. Wil jij graag helpen? Vul dan zeker DEZE FORMS in!

Concreet

Waar: Flanders Expo

Shiften: 07u-14u en 13u30-20u30

Vergoeding: 35 euro per dag

Parkeerplaats: gratis en voorzien

Eten: lunchruimte voorzien om broodjes te bestellen, zaken op te warmen…

Hygiëne: toilet en douches aanwezig indien gewenst

Van het vaccinatiecentrum uit wordt er een engagement van minstens 3 shiften per persoon verwacht. Dit zorgt ervoor dat de organisatie haalbaar blijft. Zij die nog vaker een shift doen, kunnen eventueel in aanmerking komen om zelf gevaccineerd te worden. Dit is onder voorbehoud en in samenspraak met het centrum.

Alle informatie van Stad Gent vind je via de volgende links:

Het engagement is volledig vrijwillig én vrijblijvend! Niemand wordt verplicht hieraan deel te nemen. Als je beslist om mee te helpen, doe je dat in eerste instantie omdat je een bijdrage wilt leveren in de strijd tegen corona. De vergoeding en de eventuele vaccinatie zijn een mooie bonus, doch niet de kern van de zaak!

Hoe gaan we te werk?

Afhankelijk van de respons van studenten gaan wij samen een engagement aan om elke dag x aantal shiften te vullen. Dit zouden we graag voor een langere periode doen. Shiften worden doorgaans een goede twee weken op voorhand ingevuld, waardoor de studenten op voorhand moeten kijken wanneer ze zich hiervoor willen inzetten.

Club Confrater gaat een online Spreadsheet aanmaken waarin de shiften ingevuld worden. Jezelf opgeven om tijdens een shift mee te helpen, doe je door een bericht te sturen naar Club Confrater (liefst naar Ferre (Cantor) of Martijn (Vice-praeses), anders naar de clubpagina op FB of IG). Wij plannen jou dan in voor de gekozen shift. Op die manier kan je zien waar er nog mensen nodig zijn of met wie je gaat samenwerken. Hier geldt ook het principe “First come first serve”.

Belangrijk om nog te vermelden is dat iedereen zich moet registreren op de website van het vaccinatiecentrum. Hier worden best wat gegevens opgevraagd, maar dit moet op basis van, onder andere, veiligheids- en organisatorische overwegingen. Normaliter geef je op die website verder aan wanneer je kan meehelpen. Wij slaan deze stap over door in rechtstreeks contact met het vaccinatiecentrum namen door te geven voor welbepaalde shiften. Wanneer jullie effectief ingepland worden voor een shift, krijgen jullie een bevestigingsmail.

Op deze manier proberen wij om dagelijks een aantal shiften te vullen, maar tevens niemand te overbelasten.

Hoe kan ik meehelpen?

Wij vullen uitsluitend niet-medische functies in: steward, parkingboy, crowd control, mindervalide mensen helpen… Een beschrijving van de functies vinden jullie aan het einde van deze pagina.

De mensen die zich geëngageerd hebben, worden op voorhand gebrieft. In die briefing staat concrete informatie in verband met de uit te voeren shift. Het is dus een must-read alvorens je richting het vaccinatiecentrum vertrekt.

Sociaal contact?

Het is niet toegestaan om met meerdere mensen dezelfde shift te doen. Zo is het, bijvoorbeeld, niet mogelijk dat er twee parkingboys zijn in plaats van een.

We zijn op dit moment in dialoog met het centrum om te kijken wat mogelijk is om meer sociaal contact mogelijk te maken. De bottom line hier is dat we onze taak op een goede manier willen uitvoeren en professioneel willen overkomen naar de bezoekers – iets wat logisch is.

Wat te doen als je geïnteresseerd bent?

 • Je registreert je op volgende website: https://medewerkersvc.stad.gent/.
 • Je vult de Forms in die bovenaan deze pagina vermeld staat en dan voegen de stuvers van Revolte je toe aan de Facebookgroep.
 • Je houdt de Facebookgroep goed in de gaten en zet je notificaties altijd aan, zodat je berichten krijgt als er iets in de groep gepost wordt.
 • Eenmaal je geaccepteerd bent om een shift te doen, krijg je een e-mail met uitleg over je shift.
 • Je houdt vervolgens die halve dag vrij en zorgt ervoor dat je op tijd aanwezig bent en je shift goed doet.

Nog vragen? Opmerkingen? Onduidelijkheden? Bezorgheden? …?

Aarzel niet om Revolte te contacteren. Je kan ons bereiken via onze sociale media @revoltestudentenraad of via mail op communicatie.revolte@hogent.be

 

Overzicht niet-medische functies

Medewerker ingang

De medewerker ingang staat gepositioneerd aan de ruimte ‘controle’ en meet de koorts van de bezoeker. De medewerker bekijkt ook of een bezoeker effectief een afspraak heeft.

Medewerker onthaal

De medewerker onthaal staat aan een specifieke (vaccinatie)straat, checkt de afspraak via e-ticket en leest de identiteitsgegevens van de bezoeker in.

Medewerker wachtruimte

De medewerker wachtruimte houdt toezicht op de wachtruimte wanneer een bezoeker na diens vaccinatie nog even moet wachten voor eventuele bijwerkingen.

De medewerker wachtruimte reinigt de stoelen van de mensen die de wachtruimte verlaten.

Medewerker onderhoud

De medewerker onderhoud kuist op regelmatige tijdstippen de vloer van de hal. Ook het aanvullen van de dispensers met ontsmettingsalcohol behoort tot het takenpakket.

Medewerker zaal

Deze medewerker zaal is vooral verantwoordelijke voor de flow tussen ingang en uitgang.

Parkeerwachter

De parkeerwachter zorgt voor een goede circulatie op de parking.

Assistentie minder mobiele personen

De medewerker ondersteunt minder mobiele mensen tot aan het vaccinatiecentrum.

Revolte daagt HOGENT uit

In deze “Heet van de naald” wordt het wedstrijdreglement voor de wedstrijd “Revolte daagt HOGENT uit” opgenomen.

Deelname aan de wedstrijd 

Alle studenten van HOGENT mogen deelnemen aan deze wedstrijd op voorwaarde dat ze voorkomen in de databank van HOGENT op 19/04/2021 behalve: 

 • Het dagelijks bestuur van Revolte;
 • Een DSR voor haar eigen verzonnen challenge(s) .

Door het loutere feit van deelname aanvaarden deelnemers dit wedstrijdreglement en eventueel het specifieke wedstrijdreglement. 

Indien een deelnameformulier dient ingevuld te worden, worden alleen volledig ingevulde deelnameformulieren die voor het einde van de wedstrijd ontvangen worden, in aanmerking genomen. 

Deelname kan enkel in eigen naam gebeuren en kan nooit uitgaan van meerdere personen. Iedere persoon mag slechts eenmaal per uniek HOGENT e-mailadres per challenge aan de wedstrijd deelnemen. 

Per deelnemer kan maximum één prijs gewonnen worden gedurende het evenement. 

Revolte kan te allen tijde een persoon van deelname aan de wedstrijden, georganiseerd door Revolte, voor een bepaalde periode uitsluiten in geval van inbreuk op een van de deelnemingsvoorwaarden of in geval van misbruik, misleiding of deelname te kwader trouw. 

Verloop van de wedstrijd 

De wedstrijd start op 12/04/2021 om 08u00 en eindigt op 19/04/2021 om 23u59.  

Inzendingen voor de uitdaging(en) zijn enkel geldig indien het bijhorende Microsoft Form volledig ingevuld doorgezonden wordt. 

Indien er te weinig of geen correcte antwoorden op de uitdaging(en) zijn waardoor de prijs/prijzen niet kan/kunnen worden toegewezen, wordt/worden de resterende prijs/prijzen toegekend aan de deelnemer(s) die het correcte antwoord op de uitdaging(en) het dichtst benaderd hebben/heeft. De toewijzing van de resterende prijs of prijzen gebeurt dan overeenkomstig de opgestelde rangschikking. 

Prijzen 

Revolte is niet aansprakelijk voor gebeurlijke ongevallen of schade die (on)rechtstreeks verband houden met een gewonnen prijs van de wedstrijd. Indien de gewonnen prijs bestaat uit vrijkaarten voor een concert, film of evenement, kan er bij afgelasting geen aanspraak gemaakt worden op enige vorm van compensatie. Een prijs kan uitsluitend worden toegekend aan de winnaar (titularis van het e-mailadres). Een prijs is ondeelbaar en moet aanvaard worden zoals deze wordt toegekend. De prijs kan ook in geen geval afgestaan, te koop aangeboden of ingeruild worden voor een som geld. Eventueel bijkomende taksen vallen ten laste van de winnaar. 

Indien een prijs verstuurd wordt, is Revolte niet verantwoordelijk voor beschadiging, vertraagde levering of ontvangst, of verlies van de prijs door de postdiensten of door de koerier. Ingeval de prijzen aangetekend worden opgestuurd, is Revolte evenmin aansprakelijk voor schade, verlies of vertraging wanneer de prijs niet wordt afgehaald door de winnaar. 

De winnaars krijgen bericht dat zij hebben gewonnen via e-mail. De winnaars kunnen ook worden bekendgemaakt via de website en sociale media van Revolte. 

Privacy 

Revolte is de verwerkingsverantwoordelijke voor de persoonsgegevens in het kader van de wedstrijd. We gebruiken gegevens voor het organiseren en voeren van de wedstrijd (beheren van deelnames, selecteren van een winnaar, etc.) en voor analysedoeleinden (omdat we het belangrijk vinden om bepaalde statistieken van de wedstrijd of actie bij te houden). We bewaren gegevens tot maximum een maand na afloop van de wedstrijd. Dit alles conform de privacy verklaring van HOGENT.

Je gegevens worden nooit doorgegeven aan derden, uitgezonderd voor de eventuele afhandeling van de bezorging van de prijs die je won. In dat geval worden je gegevens louter met dat doeleinde door de derde partij verwerkt en niet langer dan hiervoor nodig bewaard. 

Overige bepalingen

Over het wedstrijdreglement, de organisatie, het verloop en/of de bindende en onherroepelijke uitslag van de wedstrijd wordt geen correspondentie gevoerd (briefwisseling, e-mails en/of telefoongesprekken). Uitslagen en beslissingen van Revolte en de eventuele wedstrijdjury kunnen nooit worden aangevochten. Voor vragen en klachten kan er contact opgenomen worden via revolte@hogent.be 

Revolte is niet aansprakelijk indien, ten gevolge van overmacht of iedere andere reden buiten de wil van Revolte, de duur van de wedstrijd wordt veranderd of indien de wedstrijd wordt aangepast of geannuleerd. Evenmin is Revolte aansprakelijk voor een probleem bij de communicatie- of postdiensten (overbelasting op een GSM-netwerk, uitvallen van een deel van het netwerk, vertraging, staking, beschadiging of verlies etc.) waardoor niet kan worden deelgenomen. 

De winnaars van de wedstrijd verlenen Revolte toestemming om kosteloos hun naam, foto en/of hun winnende antwoorden te reproduceren en te publiceren, en dit zonder enige territoriale of tijdsbeperking, in het kader van de communicatie rond de wedstrijd of ter promotie van de activiteiten van Revolte. 

Druk-, spel- of andere fouten kunnen niet ingeroepen worden als grond voor welke verplichting dan ook vanwege de organisator. 

Facebook ondersteunt of voert geen promotie rond deze wedstrijd en kan dan ook niet verantwoordelijk worden gesteld bij eventuele problemen. 

Verplichte vaccinatie?!

De heisa rond het “verplicht” vaccineren van studenten zal jullie waarschijnlijk niet onbekend in de oren klinken. Het nieuws is ook Revolte niet ontgaan. Wij, als Revolte, willen duiden dat HOGENT de studenten niet verplicht om zich te laten inenten. Het doel van HOGENT is wel om studenten bewust te maken van twee aspecten 

 • Studenten hebben het recht om het vaccin te weigeren; 
 • Stageplaatsen hebben bepaalde rechten, waaronder het recht om stagiairs toe te laten onder bepaalde voorwaarden.  

Met andere woorden, HOGENT wil studenten bewustmaken van het belang van een vaccinatie tijdens deze coronaperiode. 

Anderzijds mag het effect van sociale media niet onderschat worden. Zoals eerder geschreven, kan een sociale media post voor verwarring zorgen bij studenten. Alle studenten hebben het recht om hun mening te delen op sociale media, maar wij willen enkele kanttekeningen maken. Wanneer studenten zich in een situatie bevinden waarbij ze niet goed weten wat ze moeten doen met bepaalde informatie, of ze er vragen of frustraties over hebben, kunnen ze steeds hun mening delen met de afzender van de informatie. In dit geval kon de student de lector zeker vooraf contacteren.

We begrijpen dat het in sommige gevallen niet gemakkelijk is om op te komen voor je eigen mening. Daarom willen we graag, als Revolte, onze hand uitreiken naar alle studenten. Wij zijn er voor jou. Wij willen jou op weg helpen om acties te ondernemen, opdat jij je stem kan laten horen bij je lector of bij de diensten aan HOGENT. 

Hoe kan je ons bereiken? Contacteer ons via de socials of stuur een mail naar revolte@hogent.be. Wij nemen zo snel mogelijk contact met jou op.  

 

De HOGENT-slide waar het allemaal mee begon 

We willen aan de studenten meegeven dat ze bij hun inschrijving indirect het Onderwijs- en examenreglement (OER) ondertekenen. Hierbij is het belangrijk om artikel 47 van het OER in acht te nemen:  

“De student mag geen geluids- of beeldopnamen maken van onderwijsactiviteiten, tenzij hieromtrent specifieke afspraken zijn gemaakt met de lesgever. Opnamemateriaal kan enkel gebruikt worden voor didactische doeleinden voor de student zelf of voor de studentengroep waarmee de lesgever vooraf afspraken heeft gemaakt. Het is nooit toegelaten om opnames te maken van een examen of feedbackmoment. Commercieel gebruik van opnames is verboden.” 

We willen jullie ervan bewust maken dat incidenten, zoals dat van vorige week, een vals gevoel van veiligheid geven tijdens de online lessen. Niet alleen voor studenten, maar ook voor lectoren is dit een harde klap. Wanneer dergelijke situaties zich meermaals voordoen, zal er een gevoel van onveiligheid heersen tijdens de lessen. Maak daarom geen opnames of beeldmateriaal van online lessen. 

We zitten allemaal in een moeilijke periode. Desondanks blijven we zoeken naar mogelijkheden of alternatieven om jullie wensen aan HOGENT waar te maken. Het is in deze tijden niet gemakkelijk om als student voor de dag te komen. Daarom werkt Revolte nauw samen met alle HOGENT-diensten om het onderwijs voor studenten dragelijker te maken. Jullie staan er niet alleen voor. Durf spreken, durf contact opnemen met ons, want Revolte staat aan jullie zijde. 

Nieuwjaarsbrief

Lieve studenten van de HOGENT

De start van 2021 betekent: goede voornemens, genieten MET in plaats van IN bubbels en veel goesting bij de Revolte-leden om terug te knallen! Daarom hebben wij van Revolte een mooie nieuwjaarsbrief klaar voor het nieuwe jaar.