Herfstvakantie?!

Ieder jaar bekijken HOGENT en Revolte Studentenraad hoe de academische kalenders verbeterd kunnen worden. De nieuwe kalenders worden in het eerste semester van het academiejaar herzien en, in samenwerking met de Onderwijsraad, worden de nodige aanpassingen doorgevoerd.

Ook in het eerste semester van dit jaar zijn we actief aan de slag gegaan om te kijken wat er nog beter kan. Op die manier willen we studentvriendelijk onderwijs incorporeren in onze academische kalenders.

Voorgaande academische kalenders

Zoals de student aan HOGENT reeds heeft kunnen opmerken, voorzien de academische kalenders geen tussenreces (lees: vakantie) in het eerste semester om op adem te komen. Naast het feit dat een dergelijk tussenreces een voordeel kan zijn op mentaal vlak, is het ook een interessant moment om zich voor te bereiden op de examens, lessen in te halen, boeken in orde te brengen, etc.

Om na te gaan wat de meningen van de studenten waren rond een mogelijke herfstvakantie, heeft Revolte de HOGENT-studenten bevraagd.

Wat was het idee?

Het idee was om een herfstvakantie toe te voegen aan de academische kalenders vanaf academiejaar 2021-2022.

Aangezien de academische kalenders jaarlijks door Revolte worden goedgekeurd, achtten we het niet onbelangrijk om heel breed te luisteren naar wat HOGENT-studenten van dit voorstel vonden.

Wat moest er gebeuren bij toevoeging van een herfstvakantie?

Om een herfstvakantie te kunnen toevoegen aan de kalender van volgend academiejaar, speelden enkele wijzigingen een rol voor de huidige academische kalender.

Wat waren deze concrete wijzigingen?

Huidige (e.v.) academische kalenderWijziging
Zomerreces:

Do 05/07/2021 – Woe 22/08/2021

De zomervakantie start op Do 01/07/2021. Er is dus een verschuiving, maar het aantal van  7 weken zomervakantie wordt behouden.
Tweede zit (lees: herexamens):

Ma 23/08/2021 – Vrij 17/09/2021

De tweede zit wordt verminderd met 2 examendagen: Do 19/08/2021 – Ma 13/09/2021
Onthaalweek:

Ma 20/09/2021 –  Vrij 25/09/2021

De onthaalweek wordt ingekort naar 4 dagen en, door de voorgaande wijzigingen, wordt er een week gewonnen. De onthaalweek kan dan starten op Di 14/09/2021 – Vrij 17/09/2021.

Naar aanleiding van de bovenstaande verschuivingen in de academische kalender van 2020-2021, kon men een week vrijmaken om de onthaalweek van volgend academiejaar een week vroeger te laten starten. Dit impliceerde dat de lesweek ook een week vroeger kon starten, namelijk op 20/09/2021. Alle wijzigingen zouden worden doorgevoerd zonder het aantal zomerweken in de huidige kalender in te korten. Vanaf 2021-2022, echter, zou het aantal zomerweken ingekort worden naar zes weken. De laatste week van de zomervakantie zou vanaf dan gerecupereerd worden als herfstvakantie.

Wat waren in dat geval dan de toekomstige vakantiemomenten?

 • 3 dagen in november: collectief vastgelegd op 3, 4 en 5 november (herfstvakantie), want 1 en 2 november zijn de verlofdagen Allerheiligen en Allerzielen;
 • 2 weken kerstvakantie;
 • 5 dagen (1 week) intersemestriële vakantie in februari;
 • 2 weken paasvakantie;
 • 6 weken aaneensluitende zomervakantie in de periode juli-augustus.

De onderstaande video geeft hier meer uitleg over:

De academische kalenders kan je via de volgende pdf’s consulteren:

Wat is er nu beslist? Komt er een herfstvakantie? 

Revolte heeft, onder impuls van de WG Onderwijs,  hiervoor een bevraging georganiseerd en heeft dit in een dossier gegoten. Via dit document kunnen jullie alle stappen, de meningen van de studenten van de verschillende departementen en de genomen beslissingen nalezen.  

Na het volgen van de verschillende procedures voor de herziening van de academische kalender is er definitief besloten dat er volgend academiejaar 2021 – 2022 geen herfstvakantie in onze academische kalenders zal komen. HOGENT heeft beslist om eerst een breed onderzoek te doen naar de wensen van alle HOGENTenaren, met referentie naar het dossier Herfstvakantie van Revolte. Op basis van dat onderzoek zal er voor de komende jaren gekeken worden of er al dan niet een herfstvakantie ingevoerd wordt.  

Of de stem van de student tegen dan ongewijzigd zal blijven, gaan we volgend jaar te weten komen. Wil je nu al je academische kalender van volgend academiejaar inkijken? Dan kan dat via deze link 

Heb je nog vragen over het dossier Herfstvakantie? Stuur gerust een mail naar onderwijs.revolte@hogent.be .  

Podcast Rondomrond – Aflevering 2

In deze tweede podcast staat liefde centraal. Verwacht je echter niet aan een late Valentijnsaflevering. We hebben het over de grote koepel waaronder alle vormen van liefde vallen

Naar aanleiding van de Internationale Dag tegen Holebi- en Transfobie op 17 mei interviewen we Daria, een studente logopedie aan HOGENT. Zij vertelt ons meer over haar ervaringen met liefde in de LGBTQI+-community. Onze tweede gast, Liam, gaat dieper in op het kotleven tijdens corona en de hechte vriendschappen die hierdoor ontstaan zijn. Wederom zal Mo, onze huisdichteres, een zelfgemaakt gedicht voorlezen.

Music by
 • Intro:  A New Chapter van aimless [x Rajstar]
 • Jingles: 9 a.m ft Idealism van Lucid Green
Meer info

Indien je na het beluisteren van de podcast nood hebt aan een vertrouwelijk gesprek, kan je terecht bij:

Over rondomrond

Rondomrond is een in-house podcastproject waarmee de studentenraad studenten een hart onder de riem wil steken en taboes wil doorbreken. Via deze podcast willen we studenten op een leuke manier laten connecteren met andere studenten. Want dat is de kern van “rondomrond”: wij brengen verhalen voor studenten door studenten, vanuit hun eigen beleving van de coronaperiode. De thema’s in de podcast zijn dan ook onlosmakelijk verbonden met studentenwelzijn.

Revolte kiest per podcastaflevering enkele studenten uit die hun verhaal komen vertellen. Luister jij ook?

Extra informatie nodig?

1. Algemeen

Er wordt aangeraden dat u de algemene voorwaarden aandachtig doorneemt vooraleer u de podcasts beluistert. Deze voorwaarden bepalen namelijk hoe u de podcasts al dan niet mag gebruiken. 

1.1 Voorwerp van de algemene voorwaarden 

De algemene voorwaarden hebben de gepubliceerde podcasts van Revolte en hun inhoud als voorwerpDe inhoud van de podcasts omvat geluidsfragmenten, muziek en andere content. 

1.2 Producent en uitgever van de podcasts 

De podcasts worden geproduceerd en gepubliceerdoor Revolte Studentenraad (hierna: Revolte) met adres te Valentin Vaerwyckweg 1, 9000 Gent. Vragen, bemerkingen en klachten kunt u steeds doorsturen naarrevolte@hogent.be. 

1.3 Toekomstige aanpassingen 

Deze voorwaarden worden beïnvloed door continue juridische en maatschappelijke ontwikkelingen. Daarom kunnen deze voorwaarden op elk moment worden aangepast. De aangepaste voorwaarden worden geüpdatet via de website van Revolte en zijn vanaf het moment dat ze gepubliceerd worden van kracht. De datum van de algemene voorwaarden kan u steeds op het einde van de algemene voorwaarden terugvinden 

2. Rechten

De podcasts en hun inhoud zijn beschermd onder de relevante regelgeving (auteursrechten, merkenrechten etc.). De rechten zijn eigendom van Revolte of van derde partijen, waaronder de licentiegevers. 

3. Toegang en gebruik van de podcasts 

3.1 Toegang 

De podcasts en hun inhoud zijn gratis en publiek toegankelijk via de website van Revolte.  

3.2 Gebruik 

Persoonlijk, niet-commercieel gebruik van de podcasts (bv. de podcasts beluisteren in de privésfeer) is toegelaten op voorwaarde dat u deze algemene voorwaarden en de relevante regelgeving naleeft.  

U kan op uw eigen website een hyperlink naar de podcasts, zoals gepubliceerd op de Revolte-website, voorzienHet is echter niet toegestaan om de podcasts te downloaden en te herpubliceren, te framen, te bewerken of ander materiaal eraan toe te voegen. 

3.3 Hergebruik 

Hergebruik van de podcasts en hun inhoud kan enkel met toestemming van Revolte of wanneer het hergebruik onder een uitzondering van de wetgeving rond intellectuele eigendomsrechten valt. Hierbij maakt het niet uit of het hergebruik al dan niet voor commerciële doeleinden is. 

Onder bepaalde cumulatieve voorwaarden kan u, in het geval u (in eigen naam of in naam van een organisatie of vereniging) deelnam of een bijdrage leverde aan een podcastaflevering, een fragment van de relevante podcastaflevering hergebruiken voor niet-commerciële doeleindenDe algemene voorwaarden en de relevante regelgeving blijven onverminderd van toepassing:  

 • Het betreft een gepubliceerd fragment van enkel uw eigen bijdrage, eventueel met tussenkomsten van de Revolte-host/interviewer en andere deelnemers aan hetzelfde gesprek; 
 • Er zit geen muziek verwerkt in het fragment; 
 • U mag het fragment niet gebruiken voor doelstellingen die in strijd zijn met de democratische beginselen en de fundamentele rechten en vrijheden zoals vervat in de Grondwet en het Europees Verdrag tot bescherming van de Rechten van de Mens en de Fundamentele Vrijheden (EVRM), de strafwet en andere toepasselijke wetgeving; 
 • U mag het fragment niet gebruiken voor doelstellingen die de wetgeving of de rechten van Revolte of derden schaden; 
 • U mag het fragment niet gebruiken voor doelstellingen die Revolte of HOGENT kunnen schaden; 
 • U moet de context en de kernboodschap van de podcastaflevering behouden; 
 • Wanneer u een fragment van uw eigen bijdrage selecteert, moet dit beschouwd worden als een op zichzelf staand element. Dit fragment mag niet verder gemonteerd worden; 
 • U vermeldt steeds de originele locatie van de podcastaflevering op de website van Revolte bij het fragment van uw eigen bijdrage.  

Onverminderd bovenstaande uitzondering, kan Revolte steeds beslissen om het hergebruik bij deelname of eigen bijdrage aan een podcastaflevering te verbieden. 

Revolte heeft altijd het recht om de podcasts en hun inhoud te laten verwijderen op uw website. 

4. Inzendingen

4.1 Voorwaarden 

U heeft de mogelijkheid om eigen bijdragenzoals audio-opnames en muziek, in te zenden om te laten monteren in een podcastaflevering. Vermeld bij uw inzending duidelijk uw volledige naam en uw contactgegevens, zodat wij u kunnen bereiken. Deze gegevens worden niet zonder uw toestemming opgenomen in de podcastaflevering. 

Uw bijdrage aan een podcastaflevering mag alleen geoorloofde en niet-commerciële berichten en informatie bevatten. Ze moet ook relevant zijn voor de podcastaflevering waaraan u deelneemt. Revolte controleert de bijdragen alvorens ze eventueel gemonteerd worden in een podcastaflevering 

Revolte zal uw bijdrage weigeren: 

 • als ze in strijd is met de democratische beginselen en de fundamentele rechten en vrijheden zoals vervat in de Grondwet en het Europees Verdrag tot bescherming van de Rechten van de Mens en de Fundamentele Vrijheden (EVRM), de strafwet en andere toepasselijke wetgeving; 
 • als ze kwetsend, beledigend of bedreigend is of op enige wijze tot doel heeft een persoon of een groep van personen te schaden;  
 • als ze juridisch of maatschappelijk ongepast wordt bevonden. 

Zonder de kernboodschap in uw bijdrage teniet te doen, kan Revolte uw bijdrage inkorten of aanpassen om operationele of redactionele redenen. Revolte heeft het recht om ongewenste woorden of uitdrukkingen te vervangen door een bieptoon of ander geluid. 

Revolte is niet verplicht om een ingezonden bijdrage te monteren in een podcastaflevering. Een ingezonden bijdrage kan zonder kennisgeving geweigerd worden.  

4.Rechten 

Wanneer u een bijdrage inzendtbent u zelf verantwoordelijk voor de inhoud van de bijdrage en voor eventuele inbreuken op rechten van derden, zoals intellectuele eigendomsrechten. Het is onmogelijk voor Revolte om alle bijdragen voor een podcastaflevering te onderzoeken op hun naleving van rechten van derden. Daarom blijft Revolte door u gevrijwaard van aanspraken van derden. Wanneer u een bijdrage inzendt, gaat u er uitdrukkelijk mee akkoord om Revolte of HOGENT schadeloos te stellen en te vrijwaren voor en tegen alle schadevergoedingen die zouden voortvloeien uit een vordering tegen Revolte of tegen HOGENT omwille van een door u ingezonden bijdrage.  

Als u achteraf een inbreuk vaststelt, gelieve onverwijld een mail te sturen naar revolte@hogent.be, zodat de bewuste bijdrage verwijderd kan worden. 

Revolte heeft het onbeperkte recht om uw bijdrage geheel of gedeeltelijk te gebruiken en te exploiteren. Hiervoor kan u geen aanspraak maken op een vergoeding.Ook het stopzetten van het gebruik van uw bijdrage kan geen aanleiding geven tot enige vergoeding.  

 

5Aansprakelijkheid

5.1 Klachten 

Klachten over de podcasts en hun inhoud kan u sturen naarrevolte@hogent.be. 

5.Verantwoordelijkheid 

Revolte streeft naar de hoogste kwaliteit bij het maken van podcastafleveringenIndien u, na zorgvuldige eindredactie, op enige manier zou lijden onder de publicatie van de podcasts, kan Revolte niet aansprakelijk gesteld worden voor mogelijke schade. 

Revolte is niet aansprakelijk voor storingen of technische fouten in de publicatie van de podcasts. Op bepaalde momenten kan Revolte zonder voorafgaande kennisgeving de podcastafleveringen optimaliseren of stopzetten. Indien een of meer podcastaflevering tijdelijk of definitief niet toegankelijk zijn, hebt u geen recht op een schadeloosstelling of andere compensatie. 

Revolte is niet verantwoordelijk voor de inhoud of de activiteiten op andere fora die de podcastafleveringen van Revolte bespreken. 

 

 

Opgemaakt op 25 maart 2021. 

Requirements as regards the contributions  

The term ‘contributions is defined as the input of the interviewees and the music of singer-songwriters, bands and musicians. 

Revolte aims to deliver podcasts that meet a high quality standard. The podcasts are open to everyone who wants to make a constructive contribution. Every contribution is thoroughly examined by the editorial team. 

Contributions will not be accepted if one of the following circumstances apply: 

 • The contribution is extremist, pornographic, racist, sexist or insulting; 
 • The contribution contains defamatory of uncontrollable accusations or allegations; 
 • The contribution contains abusive languagehate speech or an aggressive tone of voice; 
 • The contribution is not legally or socially deemed appropriate; 
 • The contribution contains false information. 

The contributions need to have a personal, non-commercial message and need to be relevant for the respective podcast episode. Moreover, arguments need to be well-founded. 

The editorial team of Revolte can deny a contribution without further notice if the contribution doesn’t meet the abovementioned requirements. The editorial team of Revolte can intervene when certain persons or groups of persons monopolize the debate. 

Editing 

The editorial team has the right shorten or adapt contributions for operational or editorial reasons. However, the original message of the contribution cannot be changed. 

The editorial team uses filters (e.g. beep tone) to remove undesirable words or expressions. 

In certain cases, Revolte has the right to anonymize a contribution if this is desirable. This can be done at the request of the contributor or in case the contribution contains sensitive information.  

Before the podcast is put online, the editors share their final product with the different contributors in order to make some last changes. At this stage, the contributors need to consent to the distribution of the podcast. 

Podcast Rondomrond – Aflevering 1

De eerste podcast draait om kunst: kunst in alle maten en vormen, als verwerking en als troost.

We interviewen twee studenten van HOGENT: Louise en Rami. Louise is studente ergotherapie en Rami is een internationale student die aan het KASK studeert. Tussendoor wordt de podcast opgevrolijkt door een gedicht van Mo. Ontdek hoe deze studenten dankzij kunst moeilijke periodes overbrugd hebben!

Music by
 • Intro:  A New Chapter van aimless [x Rajstar]
 • Jingles: 9 a.m ft Idealism van Lucid Green
Kunst Louise

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Meer info

Indien je na het beluisteren van de podcast nood hebt aan een vertrouwelijk gesprek, kan je terecht bij:

Over rondomrond

Rondomrond is een in-house podcastproject waarmee de studentenraad studenten een hart onder de riem wil steken en taboes wil doorbreken. Via deze podcast willen we studenten op een leuke manier laten connecteren met andere studenten. Want dat is de kern van “rondomrond”: wij brengen verhalen voor studenten door studenten, vanuit hun eigen beleving van de coronaperiode. De thema’s in de podcast zijn dan ook onlosmakelijk verbonden met studentenwelzijn.

Revolte kiest per podcastaflevering enkele studenten uit die hun verhaal komen vertellen. Luister jij ook?

Extra informatie nodig?

1. Algemeen

Er wordt aangeraden dat u de algemene voorwaarden aandachtig doorneemt vooraleer u de podcasts beluistert. Deze voorwaarden bepalen namelijk hoe u de podcasts al dan niet mag gebruiken. 

1.1 Voorwerp van de algemene voorwaarden 

De algemene voorwaarden hebben de gepubliceerde podcasts van Revolte en hun inhoud als voorwerpDe inhoud van de podcasts omvat geluidsfragmenten, muziek en andere content. 

1.2 Producent en uitgever van de podcasts 

De podcasts worden geproduceerd en gepubliceerdoor Revolte Studentenraad (hierna: Revolte) met adres te Valentin Vaerwyckweg 1, 9000 Gent. Vragen, bemerkingen en klachten kunt u steeds doorsturen naarrevolte@hogent.be. 

1.3 Toekomstige aanpassingen 

Deze voorwaarden worden beïnvloed door continue juridische en maatschappelijke ontwikkelingen. Daarom kunnen deze voorwaarden op elk moment worden aangepast. De aangepaste voorwaarden worden geüpdatet via de website van Revolte en zijn vanaf het moment dat ze gepubliceerd worden van kracht. De datum van de algemene voorwaarden kan u steeds op het einde van de algemene voorwaarden terugvinden 

2. Rechten

De podcasts en hun inhoud zijn beschermd onder de relevante regelgeving (auteursrechten, merkenrechten etc.). De rechten zijn eigendom van Revolte of van derde partijen, waaronder de licentiegevers. 

3. Toegang en gebruik van de podcasts 

3.1 Toegang 

De podcasts en hun inhoud zijn gratis en publiek toegankelijk via de website van Revolte.  

3.2 Gebruik 

Persoonlijk, niet-commercieel gebruik van de podcasts (bv. de podcasts beluisteren in de privésfeer) is toegelaten op voorwaarde dat u deze algemene voorwaarden en de relevante regelgeving naleeft.  

U kan op uw eigen website een hyperlink naar de podcasts, zoals gepubliceerd op de Revolte-website, voorzienHet is echter niet toegestaan om de podcasts te downloaden en te herpubliceren, te framen, te bewerken of ander materiaal eraan toe te voegen. 

3.3 Hergebruik 

Hergebruik van de podcasts en hun inhoud kan enkel met toestemming van Revolte of wanneer het hergebruik onder een uitzondering van de wetgeving rond intellectuele eigendomsrechten valt. Hierbij maakt het niet uit of het hergebruik al dan niet voor commerciële doeleinden is. 

Onder bepaalde cumulatieve voorwaarden kan u, in het geval u (in eigen naam of in naam van een organisatie of vereniging) deelnam of een bijdrage leverde aan een podcastaflevering, een fragment van de relevante podcastaflevering hergebruiken voor niet-commerciële doeleindenDe algemene voorwaarden en de relevante regelgeving blijven onverminderd van toepassing:  

 • Het betreft een gepubliceerd fragment van enkel uw eigen bijdrage, eventueel met tussenkomsten van de Revolte-host/interviewer en andere deelnemers aan hetzelfde gesprek; 
 • Er zit geen muziek verwerkt in het fragment; 
 • U mag het fragment niet gebruiken voor doelstellingen die in strijd zijn met de democratische beginselen en de fundamentele rechten en vrijheden zoals vervat in de Grondwet en het Europees Verdrag tot bescherming van de Rechten van de Mens en de Fundamentele Vrijheden (EVRM), de strafwet en andere toepasselijke wetgeving; 
 • U mag het fragment niet gebruiken voor doelstellingen die de wetgeving of de rechten van Revolte of derden schaden; 
 • U mag het fragment niet gebruiken voor doelstellingen die Revolte of HOGENT kunnen schaden; 
 • U moet de context en de kernboodschap van de podcastaflevering behouden; 
 • Wanneer u een fragment van uw eigen bijdrage selecteert, moet dit beschouwd worden als een op zichzelf staand element. Dit fragment mag niet verder gemonteerd worden; 
 • U vermeldt steeds de originele locatie van de podcastaflevering op de website van Revolte bij het fragment van uw eigen bijdrage.  

Onverminderd bovenstaande uitzondering, kan Revolte steeds beslissen om het hergebruik bij deelname of eigen bijdrage aan een podcastaflevering te verbieden. 

Revolte heeft altijd het recht om de podcasts en hun inhoud te laten verwijderen op uw website. 

4. Inzendingen

4.1 Voorwaarden 

U heeft de mogelijkheid om eigen bijdragenzoals audio-opnames en muziek, in te zenden om te laten monteren in een podcastaflevering. Vermeld bij uw inzending duidelijk uw volledige naam en uw contactgegevens, zodat wij u kunnen bereiken. Deze gegevens worden niet zonder uw toestemming opgenomen in de podcastaflevering. 

Uw bijdrage aan een podcastaflevering mag alleen geoorloofde en niet-commerciële berichten en informatie bevatten. Ze moet ook relevant zijn voor de podcastaflevering waaraan u deelneemt. Revolte controleert de bijdragen alvorens ze eventueel gemonteerd worden in een podcastaflevering 

Revolte zal uw bijdrage weigeren: 

 • als ze in strijd is met de democratische beginselen en de fundamentele rechten en vrijheden zoals vervat in de Grondwet en het Europees Verdrag tot bescherming van de Rechten van de Mens en de Fundamentele Vrijheden (EVRM), de strafwet en andere toepasselijke wetgeving; 
 • als ze kwetsend, beledigend of bedreigend is of op enige wijze tot doel heeft een persoon of een groep van personen te schaden;  
 • als ze juridisch of maatschappelijk ongepast wordt bevonden. 

Zonder de kernboodschap in uw bijdrage teniet te doen, kan Revolte uw bijdrage inkorten of aanpassen om operationele of redactionele redenen. Revolte heeft het recht om ongewenste woorden of uitdrukkingen te vervangen door een bieptoon of ander geluid. 

Revolte is niet verplicht om een ingezonden bijdrage te monteren in een podcastaflevering. Een ingezonden bijdrage kan zonder kennisgeving geweigerd worden.  

4.Rechten 

Wanneer u een bijdrage inzendtbent u zelf verantwoordelijk voor de inhoud van de bijdrage en voor eventuele inbreuken op rechten van derden, zoals intellectuele eigendomsrechten. Het is onmogelijk voor Revolte om alle bijdragen voor een podcastaflevering te onderzoeken op hun naleving van rechten van derden. Daarom blijft Revolte door u gevrijwaard van aanspraken van derden. Wanneer u een bijdrage inzendt, gaat u er uitdrukkelijk mee akkoord om Revolte of HOGENT schadeloos te stellen en te vrijwaren voor en tegen alle schadevergoedingen die zouden voortvloeien uit een vordering tegen Revolte of tegen HOGENT omwille van een door u ingezonden bijdrage.  

Als u achteraf een inbreuk vaststelt, gelieve onverwijld een mail te sturen naar revolte@hogent.be, zodat de bewuste bijdrage verwijderd kan worden. 

Revolte heeft het onbeperkte recht om uw bijdrage geheel of gedeeltelijk te gebruiken en te exploiteren. Hiervoor kan u geen aanspraak maken op een vergoeding.Ook het stopzetten van het gebruik van uw bijdrage kan geen aanleiding geven tot enige vergoeding.  

 

5Aansprakelijkheid

5.1 Klachten 

Klachten over de podcasts en hun inhoud kan u sturen naarrevolte@hogent.be. 

5.Verantwoordelijkheid 

Revolte streeft naar de hoogste kwaliteit bij het maken van podcastafleveringenIndien u, na zorgvuldige eindredactie, op enige manier zou lijden onder de publicatie van de podcasts, kan Revolte niet aansprakelijk gesteld worden voor mogelijke schade. 

Revolte is niet aansprakelijk voor storingen of technische fouten in de publicatie van de podcasts. Op bepaalde momenten kan Revolte zonder voorafgaande kennisgeving de podcastafleveringen optimaliseren of stopzetten. Indien een of meer podcastaflevering tijdelijk of definitief niet toegankelijk zijn, hebt u geen recht op een schadeloosstelling of andere compensatie. 

Revolte is niet verantwoordelijk voor de inhoud of de activiteiten op andere fora die de podcastafleveringen van Revolte bespreken. 

 

 

Opgemaakt op 25 maart 2021. 

Requirements as regards the contributions  

The term ‘contributions is defined as the input of the interviewees and the music of singer-songwriters, bands and musicians. 

Revolte aims to deliver podcasts that meet a high quality standard. The podcasts are open to everyone who wants to make a constructive contribution. Every contribution is thoroughly examined by the editorial team. 

Contributions will not be accepted if one of the following circumstances apply: 

 • The contribution is extremist, pornographic, racist, sexist or insulting; 
 • The contribution contains defamatory of uncontrollable accusations or allegations; 
 • The contribution contains abusive languagehate speech or an aggressive tone of voice; 
 • The contribution is not legally or socially deemed appropriate; 
 • The contribution contains false information. 

The contributions need to have a personal, non-commercial message and need to be relevant for the respective podcast episode. Moreover, arguments need to be well-founded. 

The editorial team of Revolte can deny a contribution without further notice if the contribution doesn’t meet the abovementioned requirements. The editorial team of Revolte can intervene when certain persons or groups of persons monopolize the debate. 

Editing 

The editorial team has the right shorten or adapt contributions for operational or editorial reasons. However, the original message of the contribution cannot be changed. 

The editorial team uses filters (e.g. beep tone) to remove undesirable words or expressions. 

In certain cases, Revolte has the right to anonymize a contribution if this is desirable. This can be done at the request of the contributor or in case the contribution contains sensitive information.  

Before the podcast is put online, the editors share their final product with the different contributors in order to make some last changes. At this stage, the contributors need to consent to the distribution of the podcast.