Terugkoppeling instellingsreview algemeen directeur

 

Beste collega

Vorige week vond het verdiepend locatiebezoek in het kader van de instellingsreview plaats – het sluitstuk van een intensief traject. In haar afsluitende reflectie gaf de commissie aan een grote betrokkenheid gezien te hebben bij de gesprekken. Ze ervaart een sterke, positieve kwaliteitscultuur met krachtige studentenparticipatie. De commissie prijst de culturele en structurele transitie waarin het team centraal staat. Hieronder vat ik kort de voornaamste vaststellingen van de commissie betreffende de drie onderzoekstrails samen.

De commissie stelt vast dat onze regie voor de borging van de onderwijskwaliteit draait. De PDCA-cyclus op het niveau van de opleidingen werkt, en voldoende checks and balances op verschillende momenten in het proces zorgen ervoor dat we de kwaliteit van ons onderwijs op een objectieve manier kunnen borgen. De commissie prijst hier in het bijzonder de rol van de interne audit.

Verder benadrukt de commissie dat een goed personeelsbeleid de sleutel is tot kwaliteitsvol onderwijs. De commissie geeft terecht aan dat we op dit vlak nog een weg te gaan hebben, maar heeft vertrouwen in het proces: er ligt een goede analyse en een degelijk plan op tafel. De commissie beklemtoont een aantal aandachtspunten bij de verdere voorbereiding van het personeelsbeleid: er moet een evaluatietool en een bevorderingsbeleid komen, zodat inzet echt gewaardeerd kan worden. De werkdruk wordt door vele collega’s benoemd, en voorbeelden illustreren dat dit prioritair op de agenda staat – dit moet zo blijven. De rol van teamcoördinator is een sleutelfunctie en HOGENT moet erover waken dat deze collega’s voldoende ondersteuning krijgen om hun taak uit te voeren. De feedbackcultuur tussen de verschillende stakeholders binnen onze hogeschool kunnen we nog versterken.

 

Wat betreft het diversiteitsbeleid geeft de commissie mee dat ze heel wat mooie initiatieven gezien heeft. Het taalbeleid in het bijzonder vindt ze een heel sterk punt. Mensen zoeken elkaar op om synergiën te vinden en om elkaar te versterken. De werkgroep instroombeleid heeft een scherpe analyse gemaakt, die de nodige belangrijke vragen opwerpt. Het is nu belangrijk om een antwoord te bieden op deze vragen, en om een HOGENT-breed beleid uit te zetten dat richting en extra momentum geeft aan de reeds bestaande initiatieven. Het ontsluiten van data kan helpen om de impact van deze initiatieven te achterhalen. De commissie ziet in het ontwikkelen van een HOGENT-breed diversiteitsbeleid een kans om onze organisatie te versterken: hoe meer divers de organisatie, hoe kwalitatiever ze zal worden. Het blijft ook belangrijk om over al onze inspanningen op dit vlak breed te communiceren.

 

Mijn bijzondere dank en appreciatie gaan uit naar de studenten die zich tijdens het proces van de instellingsreview onvermoeibaar hebben ingezet. Dank ook aan alle collega’s die deelgenomen hebben aan de bijzonder constructieve en waarderende gesprekken. Het is fijn om jullie bevlogenheid opnieuw te hebben mogen ondervinden. Ik dank ook alle HOGENTenaars die elke dag opnieuw samen HOGENT maken. Jullie inzet en engagement maken voor onze studenten het verschil.

Hartelijke groet

Koen