Skip to content

In deze “Heet van de naald” wordt het wedstrijdreglement voor de wedstrijd “Revolte daagt HOGENT uit” opgenomen.

Deelname aan de wedstrijd 

Alle studenten van HOGENT mogen deelnemen aan deze wedstrijd op voorwaarde dat ze voorkomen in de databank van HOGENT op 19/04/2021 behalve: 

  • Het dagelijks bestuur van Revolte;
  • Een DSR voor haar eigen verzonnen challenge(s) .

Door het loutere feit van deelname aanvaarden deelnemers dit wedstrijdreglement en eventueel het specifieke wedstrijdreglement. 

Indien een deelnameformulier dient ingevuld te worden, worden alleen volledig ingevulde deelnameformulieren die voor het einde van de wedstrijd ontvangen worden, in aanmerking genomen. 

Deelname kan enkel in eigen naam gebeuren en kan nooit uitgaan van meerdere personen. Iedere persoon mag slechts eenmaal per uniek HOGENT e-mailadres per challenge aan de wedstrijd deelnemen. 

Per deelnemer kan maximum één prijs gewonnen worden gedurende het evenement. 

Revolte kan te allen tijde een persoon van deelname aan de wedstrijden, georganiseerd door Revolte, voor een bepaalde periode uitsluiten in geval van inbreuk op een van de deelnemingsvoorwaarden of in geval van misbruik, misleiding of deelname te kwader trouw. 

Verloop van de wedstrijd 

De wedstrijd start op 12/04/2021 om 08u00 en eindigt op 19/04/2021 om 23u59.  

Inzendingen voor de uitdaging(en) zijn enkel geldig indien het bijhorende Microsoft Form volledig ingevuld doorgezonden wordt. 

Indien er te weinig of geen correcte antwoorden op de uitdaging(en) zijn waardoor de prijs/prijzen niet kan/kunnen worden toegewezen, wordt/worden de resterende prijs/prijzen toegekend aan de deelnemer(s) die het correcte antwoord op de uitdaging(en) het dichtst benaderd hebben/heeft. De toewijzing van de resterende prijs of prijzen gebeurt dan overeenkomstig de opgestelde rangschikking. 

Prijzen 

Revolte is niet aansprakelijk voor gebeurlijke ongevallen of schade die (on)rechtstreeks verband houden met een gewonnen prijs van de wedstrijd. Indien de gewonnen prijs bestaat uit vrijkaarten voor een concert, film of evenement, kan er bij afgelasting geen aanspraak gemaakt worden op enige vorm van compensatie. Een prijs kan uitsluitend worden toegekend aan de winnaar (titularis van het e-mailadres). Een prijs is ondeelbaar en moet aanvaard worden zoals deze wordt toegekend. De prijs kan ook in geen geval afgestaan, te koop aangeboden of ingeruild worden voor een som geld. Eventueel bijkomende taksen vallen ten laste van de winnaar. 

Indien een prijs verstuurd wordt, is Revolte niet verantwoordelijk voor beschadiging, vertraagde levering of ontvangst, of verlies van de prijs door de postdiensten of door de koerier. Ingeval de prijzen aangetekend worden opgestuurd, is Revolte evenmin aansprakelijk voor schade, verlies of vertraging wanneer de prijs niet wordt afgehaald door de winnaar. 

De winnaars krijgen bericht dat zij hebben gewonnen via e-mail. De winnaars kunnen ook worden bekendgemaakt via de website en sociale media van Revolte. 

Privacy 

Revolte is de verwerkingsverantwoordelijke voor de persoonsgegevens in het kader van de wedstrijd. We gebruiken gegevens voor het organiseren en voeren van de wedstrijd (beheren van deelnames, selecteren van een winnaar, etc.) en voor analysedoeleinden (omdat we het belangrijk vinden om bepaalde statistieken van de wedstrijd of actie bij te houden). We bewaren gegevens tot maximum een maand na afloop van de wedstrijd. Dit alles conform de privacy verklaring van HOGENT.

Je gegevens worden nooit doorgegeven aan derden, uitgezonderd voor de eventuele afhandeling van de bezorging van de prijs die je won. In dat geval worden je gegevens louter met dat doeleinde door de derde partij verwerkt en niet langer dan hiervoor nodig bewaard. 

Overige bepalingen

Over het wedstrijdreglement, de organisatie, het verloop en/of de bindende en onherroepelijke uitslag van de wedstrijd wordt geen correspondentie gevoerd (briefwisseling, e-mails en/of telefoongesprekken). Uitslagen en beslissingen van Revolte en de eventuele wedstrijdjury kunnen nooit worden aangevochten. Voor vragen en klachten kan er contact opgenomen worden via revolte@hogent.be 

Revolte is niet aansprakelijk indien, ten gevolge van overmacht of iedere andere reden buiten de wil van Revolte, de duur van de wedstrijd wordt veranderd of indien de wedstrijd wordt aangepast of geannuleerd. Evenmin is Revolte aansprakelijk voor een probleem bij de communicatie- of postdiensten (overbelasting op een GSM-netwerk, uitvallen van een deel van het netwerk, vertraging, staking, beschadiging of verlies etc.) waardoor niet kan worden deelgenomen. 

De winnaars van de wedstrijd verlenen Revolte toestemming om kosteloos hun naam, foto en/of hun winnende antwoorden te reproduceren en te publiceren, en dit zonder enige territoriale of tijdsbeperking, in het kader van de communicatie rond de wedstrijd of ter promotie van de activiteiten van Revolte. 

Druk-, spel- of andere fouten kunnen niet ingeroepen worden als grond voor welke verplichting dan ook vanwege de organisator. 

Facebook ondersteunt of voert geen promotie rond deze wedstrijd en kan dan ook niet verantwoordelijk worden gesteld bij eventuele problemen. 

Heb je een vraag of een goed idee? Laat het ons weten!

Play Video